تبلیغات
کفسابی انجام و آمورش پروژه های گمز GAMS - شبیه سازی اماده مقالات مهندسی برق قدرت با نرم افزار متلب مطلب MATLAB، سال انتشار قبل از 2014 سری پنجم

شبیه سازی اماده مقالات مهندسی برق قدرت با نرم افزار متلب مطلب MATLAB، سال انتشار قبل از 2014 سری پنجم

نویسنده :هادی
تاریخ:چهارشنبه 14 تیر 1396-03:26 ق.ظ

............................……………………………


………………………………………………………………………………………………………….

کد 134                           حفاظت سیستمهای قدرت

 Performance of Selection Combining for Differential Amplify-and-Forward Relaying Over Time-Varying Channels

عملکرد انتخاب ترکیب برای دیفرانسیل تقویت و ارسال رله بر روی کانال متغیر با زمان

……………………………………………………………………………………………………

 کد 135                        انرژی نو و سیستم قدرت

High Fidelity Electrical Model with Thermal Dependence for Characterization and Simulation of High Power Lithium Battery Cells

برق مدل بالا وفاداری با وابستگی حرارتی خواص و شبیه سازی سلول های قدرت بالا باتری باتری لیتیوم

……………………………………………………………………………………………………………………….

کد 136                       تئوری جامع ماشین های الکتریکی

Particle swarm optimization-based parameter identification applied to permanent magnet synchronous motors

شناسایی پارامتر مبتنی بر بهینه سازی ازدحام ذرات اعمال شده به موتور سنکرون آهنربای دائم

………………………………………………………………………………………………………………..

کد 137                              حفاظت سیستمهای قدرت

Performance of Differential Amplify-and-Forward Relaying in Multi-Node Wireless Communications

عملکرد دیفرانسیل تقویت و ارسال رله در چند گره ارتباطات بی سیم

……………………………………………………………………………………

کد 138                             پردازش سیگنال

Interactive models for teaching digital signal processing

مدل های تعاملی برای آموزش برای پردازش سیگنال دیجیتال

……………………………………………………………………………….

کد 139                               انرژی نو

Mathematical Modeling of Photovoltaic Module with Simulink

مدلسازی ریاضی فتوولتائیک ماژول با سیمولینک

………………………………………………………………….

کد 140                           کنترل مدرن

Multirate Output Feedback based Controllers for Non-linear Inverted Pendulum System

آداب و رسوم کنترل بر اساس خروجی فیدبک برای غیر خطی معکوس سیستم پاندول

..............................................................................................................................................................

کد 141                           کنترل مدرن

Variational Mode Decomposition

تغییرات حالت تجزیه

……………………………………………

کد 142                              تئوری جامع ماشین های الکتریکی

Simulation Modeling of BLDC motor drive and harmonic analysis of stator current, rotor speed and acceleration using Discrete Wavelet Transform Technique

مدل سازی شبیه سازی درایو موتور BLDC و تجزیه و تحلیل هارمونیک جریان استاتور، سرعت روتور و شتاب با استفاده از تبدیل موجک گسسته تکنیک

……………………………………………………………………………………

کد 143                              توان راکتیو و دینامیک سیستمهای قدرت و بهره برداری

Coordinated Voltage and Reactive Power Control Strategy with Distributed Generator for Improving the Operational Efficiency

ولتاژ و راکتیو استراتژی کنترل قدرت هماهنگ با تولید پراکنده برای بهبود بهره وری عملیاتی

……………………………………………………………………………………………………………..

کد 144                             کنترل مدرن

Dynamics and solutions to some control problems for water-tank systems

دینامیک و راه حل برخی از مشکلات کنترل برای سیستم های آب تانک

………………………………………………………………………………….

کد 145                             الکترونیک قدرت

MODELING AND SIMULATION OF  AND SIMULATION OF CHOPPER  SWITCHING SWITCHING VIA MATLAB/SIMULINK

مدلسازی و شبیه سازی و شبیه سازی از چاپر ایمپالس از طریق نرم افزار MATLAB / SIMULINK

………………………………………………………………………………………………………………….

کد 146                                تئوری جامع ماشین های الکتریکی

Review of Modeling and Dynamic Analysis of Three Phase Induction Motor Using MATLAB Simulink

بررسی و تحلیل مدل سازی و پویا از سه فاز موتور القایی با استفاده از MATLAB SIMULINK

……………………………………………………………………………………………………………..

کد 147                                تئوری جامع ماشین های الکتریکی

DSP-Based Sensorless Speed Control of a Permanent Magnet Synchronous Motor using Sliding Mode Current Observer

DSP-بر اساس بدون سنسور کنترل سرعت از یک آهنربای دائم موتور سنکرون با استفاده از کشویی حالت ناظر کنونی

………………………………………………………………………………………………………….

کد 148                                 الکترونیک قدرت

Comparison between Symmetrical and Asymmetrical Controlled Three-Phase High Frequency Isolated DC–DC Converter

مقایسه بین سه فاز فرکانس بالا جدا شده مبدل DC-DC متقارن و نامتقارن کنترل

……………………………………………………………………………………………………

کد 149                                  تئوری جامع ماشین های الکتریکی

Very low speed and zero speed estimations of sensorless induction motor drives

سرعت و سرعت صفر بسیار کم برآورد درایوهای موتور القایی بدون سنسور

………………………………………………………………………………………..

کد 150                                   کنترل مدرن

Optimal Dynamic Actuator Location in Distributed Feedback Control of A Diffusion Process

بهینه محل سکونت های دینامیکی محرک در کنترل فیدبک توزیع شده از یک فرایند انتشار

………………………………………………………………………………………………………………

کد 151                                الکترونیک قدرت

Multilevel Inverters Based On Space Vector Pulse Width Modulation Technique

چند سطحی اینورتر بر اساس فضای پالس بردار مدولاسیون عرض تکنیک

……………………………………………………………………………………..

کد 152                                   الکترونیک قدرت

SPACE VECTOR PWM SIGNAL GENERATION FOR ANY MULTILEVEL INVERTER BY USING REVERSE MAPPING TECHNIQUE

فضای برداری تولید PWM سیگنال برای هر اینورتر چند سطحی با استفاده از روش نقشه معکوس

……………………………………………………………………………………………………………….

 کد 153                              الکترونیک قدرت

STUDY OF SINUSOIDAL AND SPACE VECTOR PULSE WIDTH MODULATION TECHNIQUES FOR A CASCADED THREE-LEVEL INVERTER

مطالعه تکنیک های مدولاسیون سینوسی و فضای برداری پهنای پالس برای یک آبشاری اینورتر سه سطح

…………………………………………………………………………………………………………………….

 کد 154                                 قابلیت اطمینان و سیستم توزیع

Effects of Distribution Automation on Distribution System Reliability

اثرات اتوماسیون توزیع در سیستم توزیع قابلیت اطمینان

……………………………………………………………………………

کد 155                             قابلیت اطمینان و انرژی نو

 Reliability of large-scale grid-connected photovoltaic systems

قابلیت اطمینان از سیستم های فتوولتائیک متصل به شبکه در مقیاس بزرگ

…………………………………………………………………………………………………

کد 156                              بازار برق و سیستم قدرت

 Short term load forecasting technique based onthe seasonal exponential adjustment method and the regression model

کوتاه مدت روش پیش بینی بار بر اساس روش فصلی تنظیم نمایی و مدل رگرسیون

……………………………………………………………………………………………………..

کد 158                               بازار برق و سیستم قدرت

Short-term electric load forecasting based on Kalman filtering algorithm with moving window weather and load model

پیش بینی بار الکتریکی کوتاه مدت براساس فیلتر کالمن با تغییرات آب و هوا و مدل بار

…………………………………………………………………………………………………………..

کد 159                                الکترونیک قدرت

New Dynamic evolution control for synchronous buck DC-DC converter

جدید کنترل تکامل های دینامیکی برای جفتک انداختن همزمان مبدل DC-DC

………………………………………………………………………………………….

کد 160                               توان راکتیو و دینامیک سیستمهای قدرت

A simplified nonlinear controller for transient stability enhancement of multi machine power systems using SSSC device

کنترل غیر خطی ساده برای افزایش پایداری گذرا سیستم های قدرت چند دستگاه با استفاده از دستگاه SSSC

………………………………………………………………………………………………………………………

کد 161                               دینامیک سیستمهای قدرت

Voltage Stability Analysis with Static Var Compensator (SVC) for Various Faults in Power System with and Without Power System Stabilizers (PSS)

تحلیل پایداری ولتاژ با استاتیک ور جبران (SVC) برای خطا های مختلف در سیستم قدرت با و بدون برق تثبیت کننده (PSS)

………………………………………………………………………………………………………………

کد 162                                     الکترونیک قدرت و سیستم قدرت

Simulation of a Buck-Boost Single Phase Voltage Source Inverter for Distribution Generation Systems

شبیه سازی از یک باک-بوست تک فاز منبع ولتاژ اینورتر برای توزیع سیستم های تولید

………………………………………………………………………………………………………………

کد 163                               دینامیک سیستمهای قدرت و سیستم قدرت

Optimal Designing of Power System Stabilizers Using Differential Evolutionary Algorithm to Omit Inter-Area Oscillations

طراحی بهینه سیستم های انرژی نصب با استفاده از الگوریتم تکاملی دیفرانسیلی به حذف نوسانات درون منطقه

………………………………………………………………………………………………………………….

کد 164                        دینامیک سیستمهای قدرت و سیستم قدرت و بهره برداری

Performance Analysis of Load Frequency Control in Single area Power System Using GA and PSO Based PID Controller

تجزیه و تحلیل عملکرد کنترل بار فرکانس در سیستم قدرت تنها منطقه با استفاده از GA و PSO بر اساس PID کنترل

…………………………………………………………………………………………………………………

کد 165                            بازار برق و بهره برداری

Power-Management Strategies for a Grid-Connected PV-FC Hybrid System

استراتژی های مدیریت قدرت برای یک سیستم ترکیبی PV-FC متصل به شبکه

………………………………………………………………………………………………………….

کد 166                        دینامیک سیستمهای قدرت و سیستم قدرت و بهره برداری

A Multifunction Control Strategy for the Stable Operation of DG Units in Smart Grids

یک استراتژی کنترلی چند منظوره برای عملکرد پایدار واحدهای DG در شبکه های هوشمند

……………………………………………………………………………………………………………….

کد 167                             بازار برق و بهره برداری و سیستم قدرت

Coordinated Control and Energy Management of Distributed Generation Inverters in a Microgrid

مدیریت انرژی و كنترل هماهنگ مبدل های تولید پراكنده در یك ریزشبکه

……………………………………………………………………………………………

 کد 168                          بازار برق و بهره برداری و سیستم قدرت

Short-term electricity prices forecasting in a competitive market by a hybrid intelligent approach

قیمت برق در کوتاه مدت پیش بینی در بازار رقابتی با رویکرد هوشمند ترکیبی

…………………………………………………………………………………………………….

کد 169                                رباتیک

Motion Planning for a Robot Arm by Using Genetic Algorithm

برنامه ریزی حرکت برای یک بازوی ربات با استفاده از الگوریتم ژنتیک

………………………………………………………………………………………………..

کد 170                         دینامیک سیستمهای قدرت و سیستم توزیع و ادوات فکس

Load compensation using DSTATCOM in three-phase, three wire distribution system under various source voltage and delta connected load conditions

در سیستم توزیع سه فاز سه سیمه  جبرانسازی بار با استفاده از DSTATCOM تحت شرایط مختلف منبع ولتاژ و بار متصل شده مثلث

………………………………………………………………………………………………

کد 171                              دینامیک سیستمهای قدرت و سیستم توزیع

Dynamic fault location method for distribution networks with distributed generation

روش محل خطا دینامیکی برای شبکه های توزیع به وسیله تولید پراکنده DG
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر