تبلیغات
کفسابی انجام و آمورش پروژه های گمز GAMS - شبیه سازی اماده مقالات مهندسی برق قدرت با نرم افزار متلب مطلب MATLAB، سال انتشار قبل از 2014 سری دوم

شبیه سازی اماده مقالات مهندسی برق قدرت با نرم افزار متلب مطلب MATLAB، سال انتشار قبل از 2014 سری دوم

نویسنده :هادی
تاریخ:چهارشنبه 14 تیر 1396-03:19 ق.ظ

............................……………………………………………………………جبران دینامیکی توان راکتیو در خطا های مختلف در سیستم های قدرت ……………………………………………………………………………
کد 21                   الکترونیک قدرت و کنترل محرکه

Z-Source Inverter ieee

اینورتر Z-Source
…………………………
کد 22                       دینامیک سیستمهای قدرت

Coordinated Control of SVC and PSS for Transient Stability Enhancement of Multi-Machine Power System

کنترل هماهنگ SVC و PSS برای گذرا پایداری افزایش چند ماشین سیستم های قدرت …………………………………………………………………………………………………
کد 23                           دینامیک سیستمهای قدرت

A Modified Heffron-Phillip’s Model for The Design of Power System Stabilizers

مدل هفرون-فیلیپ اصلاح شده برای طراحی سیستم های قدرت تثبیت کننده ……………………………………………………………………………………..
کد 24                       تئوری جامع ماشین های الکتریکی

Transformer Internal Faults Simulation

شبیه سازی خطاهای داخلی ترانسفورماتور
…………………………………………………
کد 25                 تئوری جامع ماشین های الکتریکی و کنترل محرکه و الکترونیک قدرت

Investigation on the Ripple Voltage and the Stability of SR Buck Converters With High Output Current and Low Output Voltage

بررسی ولتاژ موج دار شدن و ثبات مبدل باک SR با خروجی بالا  جریان پایین ولتاژ خروجی ……………………………………………………………………………………………………..
کد 26                     تئوری جامع ماشین های الکتریکی

Transient Model for Induction Machines with Stator Winding Turn Faults

مدل گذرا برای ماشین آلات القایی با سیم پیچ استاتور خطا روشن …………………………………………………………………………
کد 27                تئوری جامع ماشین های الکتریکی و کنترل محرکه و الکترونیک قدرت

SIMULATION OF CYCLOCONVERTER FED SPLIT PHASE INDUCTION MOTOR

شبیه سازی در سیکلو کانورتر مبدل FED اسپلیت فاز موتور القایی …………………………………………………………………………
کد 28                تئوری جامع ماشین های الکتریکی و کنترل محرکه و الکترونیک قدرت

ASYNCHRONOUS MACHINE MODELING USING SIMULINK FED BY PWM INVERTER

مدل ماشین سنکرون با استفاده از SIMULINK FEDتوسط اینورتر PWM ……………………………………………………………………………
کد 29           تئوری جامع ماشین های الکتریکی و کنترل محرکه و الکترونیک قدرت

Sensorless DTC-SVM for Induction Motor Driven by a Matrix Converter Using a Parameter Estimation Strategy

بدون سنسور DTC-SVM برای موتور القایی رانده شده توسط تبدیل ماتریس با استفاده از برآورد استراتژی پارامتر ………………………………………………………………………………………………………………………..
کد 30                                دینامیک سیستمهای قدرت

DAMPING OF ELECTROMECHANICAL MODES USING POWER SYSTEM STABILIZERS (PSS) CASE: ELECTRICAL YEMENI NETWORK

نوسانات از حالت های برق با استفاده از تثبیت کننده های سیستم قدرت (PSS) مورد: شبکه یمن الکتریکی ………………………………………………………………………………………………………………………
کد 31                تئوری جامع ماشین های الکتریکی و کنترل محرکه و الکترونیک قدرت

Modeling and Simulation of Induction Motor Drive with Space Vector Control

مدل سازی و شبیه سازی موتور القایی درایو با فضای کنترل برداری ………………………………………………………………………….
کد 32               تئوری جامع ماشین های الکتریکی و کنترل محرکه و الکترونیک قدرت

Control Strategy of Buck Converter Driven Dc Motor: a Comparative Assessment

استراتژی کنترل باک تبدیل رانده دی سی موتور: ارزیابی مقایسه ای ……………………………………………………………………………
کد 33                      تئوری جامع ماشین های الکتریکی

Analysis on Modeling and Simulink of DC Motor and its Driving System Used for Wheeled Mobile Robot

تجزیه و تحلیل در مدلسازی و سیمولینک از DC موتور و سیستم محرکه خود را مورد استفاده برای چرخ دار موبایل ربات
…………………………………………………………………………………………………………………..
کد 34                     تئوری جامع ماشین های الکتریکی

MATLAB as a Substitute for Analysis of Transient Response of Dc Motor without Having Number of Machine

نرم افزار مطلب به عنوان یک جایگزین برای تجزیه و تحلیل گذرا پاسخ از دی سی موتور بدون داشتن شماره ماشین .
………………………………………………………………………………………………………………….
کد 35                        کنترل مدرن

A class ofproportional-integral sliding mode control with application to active suspension system

در یک کلاس متناسب با انتگرال کشویی کنترل حالت با نرم افزار به سیستم تعلیق فعال …………………………………………………………………………………………………….
کد 36                 توان راکتیو و   دینامیک سیستمهای قدرت

Voltage Control and Dynamic Performance of Power Transmission System Using Static Var Compensator

  کنترل ولتاژ و عملکرد دینامیکی سیستم انتقال قدرت با استفاده از استاتیک ور جبران ……………………………………………………………………………………………….
کد 37                        توان راکتیو و دینامیک سیستمهای قدرت

Modified Approach for armonic Reduction in Transmission System Using 48-pulse UPFC Employing Series Zig-Zag Primary and Y-Y Secondary Transformer

روش اصلاح شده برای کاهش هارمونیک در سیستم انتقال با استفاده از 48 پالس UPFC استخدام سری ZIG-ZAG اولیه و YY ثانویه ترانسفورماتور ………………………………………………………………………………………………………………….
کد 38                            توان راکتیو و دینامیک سیستمهای قدرت و کیفیت توان

Analysis and Simulation of a D-STATCOM for Voltage Quality Improvement

تجزیه و تحلیل و شبیه سازی D-STATCOM برای بهبود کیفیت ولتاژ …………………………………………………………………………….
کد 39                           توان راکتیو و دینامیک سیستمهای قدرت

Voltage Control and Power Oscillation Damping Of Multi-Area Power System Using Static Synchronous Series Compensator

کنترل ولتاژ و توان نوسانات از چند منطقه سیستم های قدرت با استفاده از استاتیک سنکرون سری جبران ……………………………………………………………………………………………………………………..
کد 40                          دینامیک سیستمهای قدرت

A Study & Power Flow Control of UPFC with Fuzzy Logic Controller under Symm./Unsymm Fault Condition

مطالعه و جریان برق کنترل UPFC با فازی کنترل کننده منطق تحت Symm. / Unsymm خطا وضعیت ………………………………………………………………………………………………………………….
کد 41                             انرژی نو و الکترونیک قدرت

    Design and Simulations of Solid Oxide Fuel Cell Power System using Three Phase Inverter for Grid Applications

طراحی و شبیه سازی ها از سوخت اکسید سیستم های قدرت همراه جامد با استفاده از اینورتر سه فاز برای کاربردهای شبکه ……………………………………………………………………………………………………………………..
کد 42                                 تئوری جامع ماشین های الکتریکی

ROBUST INTERNAL MODEL CONTROL STRATEGY BASED PID CONTROLLER FOR BLDCM

کنترل PID مقاوم استراتژی کنترل مدل داخلی بر اساس برایBLDCM ………………………………………………………………………
کد 43                    دینامیک سیستمهای قدرت و حفاظت پیشرفته و سیستم توزیع

Implementation of Simulink in Protection of Transmission Lines

اجرای سیمولینک در حفاظت از خطوط انتقال
………………………………………………….
کد 44                           کیفیت توان و دینامیک سیستمهای قدرت

A D-STATCOM Scheme using Power Quality Improvement in Power System

طرح D-STATCOM با استفاده از بهبود کیفیت توان در سیستم های قدرت ………………………………………………………………………………..
کد 45                          توان راکتیو و دینامیک سیستمهای قدرت

Analysis and Simulation of a STATCOM for Midpoint Voltage Regulation of Transmission Lines

تجزیه و تحلیل و شبیه سازی یک STATCOM برای نقطه میانی ولتاژ تنظیم خطوط انتقال ……………………………………………………………………………………………….
کد 46                                  دینامیک سیستمهای قدرت

Power Flow Controller/Short Circuit Current Limiter

جریان برق کنترل کننده / اتصال کوتاه جریان محدود
………………………………………………………..
کد 47                    تئوری جامع ماشین های الکتریکی و کنترل فازی

Comparative Study of Speed Control of D.C. Motor Using PI, IP, and Fuzzy Controller

بررسی مقایسه ای کنترل سرعت موتور DC با استفاده از PI، IP، و کنترل فازی ……………………………………………………………………………………..
کد 48                      کنترل مدرن

Stability of state-proportional integral derivative (PID) feedback control system with time delay

ثبات مشتق انتگرال دولت متناسب با سیستم کنترل (PID) بازخورد با تاخیر زمانی ……………………………………………………………………………………………..
کد 50                      توان راکتیو و دینامیک سیستمهای قدرت

Modeling and Simulation of Static Var Compensator for Improvement of Voltage Stability in Power System

مدل سازی و شبیه سازی استاتیک وار جبران برای بهبود پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت ……………………………………………………………………………………………………….
کد 51                           کنترل مدرن

Vibration Control of Bus Suspension System using PI and PID Controller

کنترل ارتعاشات واحد اتوبوسرانی سیستم تعلیق با استفاده از PI و PID  کنترل کننده ……………………………………………………………………………………………
کد 52                            توان راکتیو و دینامیک سیستمهای قدرت

Dynamic compensation of reactive power in Various Faults in Power System

جبران دینامیکی توان راکتیو در خطا های مختلف در سیستم های قدرت …………………………………………………………………………….
کد 53                              تئوری جامع ماشین های الکتریکی

SIMULATION FOR A 3-PHASE INDUCTION MOTOR UNDER UNBALANCED CONDITIONS

شبیه سازی برای موتور القایی 3 فاز در شرایط نامتعادل
……………………………………………………………….
کد 54                               سیستم توزیع

Hybrid fuel cell based Distributed Generation system for the Mitigation of voltage sag

بر اساس سلول سوخت ترکیبی توزیع شده سیستم تولید برای کاهش افت ولتاژ …………………………………………………………………………………………..
کد55                               بازار برق و قابلیت اطمینان

Transmission Planning Considering Reliability and Economic Performances in A Deregulated Environment

برنامه ریزی انتقال با توجه به قابلیت اطمینان و عملکرد اقتصادی در تجدید ساختار محیط زیست ……………………………………………………………………………………………………….
کد 56                             فتوولتائیک و سیستم توزیع

Battery Energy Storage Station (BESS)-Based Smoothing Control of Photovoltaic (PV) and Wind Power Generation Fluctuations

کنترل نرم ایستگاه ذخیره سازی انرژی باتری (بس) مبتنی بر فتوولتائیک (PV) و تولید نیروی باد، نوسانات …………………………………………………………………………………………………………………..
کد 57                                   بازار برق و قابلیت اطمینان

ه باد داده سرعت برای اعزام ارزیابی اقتصادی

…………………………………………………………………………
کد 58                                 سیستم توزیع و حفاظت

Modeling and Simulation of Digital Frequency Relay for Generator Protection

مدل سازی و شبیه سازی رله فرکانس دیجیتال برای حفاظت ژنراتور ………………………………………………………………………….
کد 59                             سیستم توزیع و دینامیک
Impact of FACTS controllers on the stability of power systems connected with doubly fed induction generators

تاثیر FACTS کنترل در پایداری سیستم قدرت متصل شده با ژنراتور القایی دو سو تغذیه ………………………………………………………………………………………………
کد 60                              میکرو گرید و سیستم توزیع

Control of a Multiple Source Microgrid With Built-in Islanding Detection and Current Limiting

کنترل از Microgrid منبع چندگانه با ساخته شده در تشخیص Islanding و محدود کننده جریان ………………………………………………………………………………………………………….
کد 61                               قابلیت اطمینان

Effect of Wind Turbines on Reliability of Distribution Power Systems

تاثیر توربین­های بادی بر قابلیت اطمینان سیستم­های توزیع برق ………………………………………………………………………………….
کد 62                                      میکرو گرید و سیستم توزیع

A Multivariable Design Methodology for Voltage Control of a Single-DG-Unit Microgrid

چند متغیره روش های طراحی برای کنترل ولتاژ از Microgrid تک DG-واحد ………………………………………………………………………………….
کد 63                           بازار برق و بهره‌برداری

A GA-API Solution for the Economic Dispatch of Generation in Power System Operation

راه حل ژنتیک برای دیسپاچ اقتصادی تولید در بهره برداری سیستم های قدرت ……………………………………………………………………………………….
کد 64                          بازار برق و بهره‌برداری

سرعت برای اعزام ارزیابی اقتصادی

……………………………………………………………………

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر